Home

Beleid en organisatie

Niet alle gezondheidsklachten zijn individueel of hebben een medische oorzaak. In het LUMC kijken we bij veelvoorkomende ziektes daarom steeds vaker naar populatiebrede oorzaken. Vanuit de wijk, stad of regio brengen we veelvoorkomende gezondheidsklachten in beeld, en ontwikkelen we oplossingen voor de lange termijn.

Gezondheid en maatschappij
Er is een duidelijke samenhang tussen gezondheidsklachten en maatschappelijke kenmerken. Mensen met een lage sociale economische status kloppen bijvoorbeeld vaker aan bij de huisarts met klachten dan de gemiddelde Nederlander. Vaak worden deze klachten nu nog vanuit individueel en medisch oogpunt bekeken. De oorzaak ligt echter meer dan eens elders.

Gezondheidsklachten kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een hoge schuldendruk of eenzaamheid. Dit zijn situaties waarmee in het huidige zorgbeleid geen rekening wordt gehouden. De afgelopen jaren is het beleid van overheden en zorgaanbieders vooral bij mensen met een hoge sociaal economische status goed aangeslagen. Zij zijn gestopt met roken, zijn meer gaan sporten en eten over het algemeen gezonder dan vroeger.

Het beleid heeft dus zeker positieve gevolgen gehad. Alleen is er onbedoeld een gezondheidskloof ontstaan tussen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland. We kunnen daarom concluderen dat beleid dat moet leiden tot gedragsverandering, niet bij iedere populatie effectief is. In het LUMC kijken we hoe we de groepen die nu nog buiten de boot vallen wel kunnen motiveren tot gedragsverandering. 

Bewustzijn
De zorgsector is geneigd om snel te medicaliseren. Juist daarom is het belangrijk dat er meer bewustzijn ontstaat over de samenhang tussen medische klachten en maatschappelijke omgevingsfactoren. In het LUMC proberen we voornamelijk de gezondheidskloof tussen verschillende populaties te dichten. Dat heeft consequenties voor financiering, sturing en de verantwoording van zorg. Met het opzetten van nieuwe projecten proberen we de zorg interactiever te maken. De zorg moet meer worden aangestuurd vanaf onderaf.

Om tot een effectief zorgbeleid te komen voor verschillende populaties, is het belangrijk om ook een goed beeld te krijgen over de gezondheidsvaardigheden waar mensen over beschikken. Daarnaast moet er een duidelijk beeld zijn van de bestaande verschillen tussen populaties. Denk hier bijvoorbeeld aan het vertrouwen in de zorg dat mensen hebben, of in hoeverre ze therapietrouw zijn om tot een leefstijlverandering te komen.

Onderzoeken
In de steden Den Haag en Leiden zijn verschillende projecten, waarbij Population Health Management wordt gekoppeld aan grootstedelijke vraagstukken. Een voorbeeld hiervan is het project Gezond en Gelukkig Den Haag. In dit project richten we ons zowel op wijken met gecombineerde gezondheids- en maatschappelijke problemen als op verschillende bevolkingsgroepen.

Ons doel is om innovatie in de zorg op regionaal niveau te stimuleren door in te zetten op een kanteling van beleid. Het project is vooral preventief en richt zich op een samenwerking vanaf onderaf.    

Toekomst
Door het doen van onderzoek willen we laten zien dat investeren in preventie en levensloop op maatschappelijk-economisch gebied succes op de lange termijn heeft. Meer dan bijvoorbeeld curatieve behandelingen die vooral gericht zijn op het medische probleem van het moment. Om dit te realiseren zullen we samen met het Leadership Centre van de FGGA werken aan het ontwikkelen van een onderzoeks- en transitieprogramma naar leiderschap in de zorg.