Home

LUMC-Campus Den Haag

Bij de LUMC-Campus Den Haag willen we in de toekomst uitgroeien tot een interdisciplinair academisch Centre for Population Health and Primary Care. Om oplossingen te vinden op hedendaagse gezondheidsproblemen werken wij volgens de principes van Population Health Management (PHM), een nieuwe interdisciplinaire tak van wetenschap in het gezondheidsdomein.

In Nederland zien we steeds meer mensen met chronische ziekten, multimorbiditeit en met complexe problematiek die in meerdere domeinen een oorzaak vindt. Mede hierdoor stijgen de zorgkosten en neemt de druk op zorgprofessionals toe. Om voor deze negatieve trends oplossingen te zoeken, nam de afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde van het LUMC enkele jaren geleden het voortouw bij het realiseren van de LUMC-Campus Den Haag.

Sindsdien werkt de LUMC-Campus aan proactieve interventies die de gezondheid van bevolkingsgroepen in Den Haag en ver daarbuiten moeten verbeteren. Dit gebeurt volgens de principes van PHM. De nadruk in Den Haag ligt op onze academische kerntaken: onderzoek en onderwijs. 

Population Health Management
Bij de LUMC-Campus Den Haag kijken we naar individuele gevallen vanuit het grotere plaatje. Dus naar het populatieoverzicht, in plaats van andersom. Op deze manier zoeken we ook naar oplossingen. In bepaalde deelpopulaties is bijvoorbeeld het risico op het ontwikkelen van een hartvaatziekte groter dan binnen andere bevolkingsgroepen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld achteruitgang bij ouderen, of voor het risico op recidief bij het toepassen van bepaalde antibiotica.

Per (deel)populatie kijken wij hoe we de grootste gezondheidsrisico’s (preventief en proactief) kunnen voorkomen. De interventies vanuit de LUMC-Campus Den Haag zijn gebaseerd op gedetailleerde risicoanalyses van gegevens uit de routinezorg en naastliggende gebieden. Ook worden de uitkomsten gemeten in gegevens uit de routinezorg, zoals contactregistratie, declaratiegegevens of sociale media. Alleen dat al vraagt om geavanceerde onderzoeksmethoden.

Een interventie kan proactief zijn door een risicogroep collectief te benaderen. Nog een manier is door bij mensen die zich in de zorg melden op basis van geprogrammeerde signalering een individuele interventie te doen. Het effect van een interventie meten we af aan de zogenaamde triple aim: een verbeterde gezondheid, verbeterde patiëntervaring en lagere kosten.

Onderzoek
Vanuit de LUMC-Campus Den Haag werken inmiddels een kleine twintig promovendi aan verschillende interdisciplinaire projecten. Een voorbeeld in het domein hart- en vaatziekten is het project “Healthy Heart”, waarbij wordt onderzocht of een gestructureerde praktijkbegeleiding patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten helpt om gezonder te gaan leven.

De promovendi worden begeleid door een staf die bestaat uit huisartsen, sociaal geneeskundigen, ouderengeneeskundigen en specialisten uit de tweede lijn, gezondheidswetenschappers, gedragswetenschappers, datawetenschappers, epidemiologen en bestuurskundigen.

Onderwijs in de regio
Op het gebied van onderwijs bieden we summer- en winterschools aan over Population Health Management. Ook hebben we in Den Haag een themagerichte nevenvestiging van de LUMC Huisartsopleiding. In hun interdisciplinaire programma is ook speciale aandacht voor thema’s als gezondheid, leefstijl en preventie in de grootstedelijke context van Den Haag.

Naast onderwijs voor studenten, promovendi en post-docs, richten we ons vooral op regionaal werkzame zorgprofessionals, artsen in (vervolg-) opleiding en managers van zorggroepen en instellingen. Zo organiseren we jaarlijkse werkconferenties, symposia en publieksdiscussies, waaruit verschillende onderwijs- en onderzoeksinitiatieven ontstaan.